ฟรี
  • โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
    84 ซ.ประเสริฐสิษฐ์ ถ.สุขุมวิท49/14 ต.คลองตันเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

  • โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
    84 ซ.ประเสริฐสิษฐ์ ถ.สุขุมวิท49/14 ต.คลองตันเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

อบรม BEMIS

ภาพกิจกรรม การอบรมการใช้งานระบบ BEMIS ในส่วนของระบบบริหารจัดการทะเบียนนักเรียน ระบบประมวลผลการเรียน และระบบเอกสารทางการศึกษา (ปพ.1-ปพ.9) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสถานศึกษา และเพิ่มทักษะความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู-บุคลากรทุกท่าน