ฟรี
  • โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
    84 ซ.ประเสริฐสิษฐ์ ถ.สุขุมวิท49/14 ต.คลองตันเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

  • โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
    84 ซ.ประเสริฐสิษฐ์ ถ.สุขุมวิท49/14 ต.คลองตันเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลนักเรียน

 
ระดับการศึกษา
ปี 2565
ชาย หญิง รวม
ระดับชั้นอนุบาล 1 9 4 13
ระดับชั้นอนุบาล 2 6 4 10
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 4 13 17
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 7 12 19
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 10 8 18
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6 10 16
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 5 11 16
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 7 10 17
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 10 12 22
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 6 6 12
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 7 6 13
รวม 77 96 173
 
**หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิ.ย. 2565