ฟรี
  • โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
    84 ซ.ประเสริฐสิษฐ์ ถ.สุขุมวิท49/14 ต.คลองตันเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

  • โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
    84 ซ.ประเสริฐสิษฐ์ ถ.สุขุมวิท49/14 ต.คลองตันเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลนักเรียน

 
ระดับการศึกษา
ปี 2566
ชาย หญิง รวม
ระดับชั้นอนุบาล 1 6 4 10
ระดับชั้นอนุบาล 2 6 3 9
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 10 8 18
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 4 12 16
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 6 12 18
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 10 9 19
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 5 11 16
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3 11 14
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 6 7 13
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 11 12 23
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 7 12
รวม 72 96 168
 
**หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2566