ฟรี
  • โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
    84 ซ.ประเสริฐสิษฐ์ ถ.สุขุมวิท49/14 ต.คลองตันเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

  • โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
    84 ซ.ประเสริฐสิษฐ์ ถ.สุขุมวิท49/14 ต.คลองตันเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

เข้าค่าย (Day Camp)

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายลูกเสือสำรอง และยุวกาชาดระดับ 1 (Day Camp) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข