ฟรี
  • โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
    84 ซ.ประเสริฐสิษฐ์ ถ.สุขุมวิท49/14 ต.คลองตันเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

  • โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
    84 ซ.ประเสริฐสิษฐ์ ถ.สุขุมวิท49/14 ต.คลองตันเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน  ตั้งอยู่ ในชุมชนสุเหร่าบ้านดอน  เดิมเป็นที่ดินของมัสยิสดารุ้ลมุ๊ห์ซีนีน   เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว 3 ห้องเรียน เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2476 โดยหลวงวิจิตร  ประจงการ  นายอำเภอพระโขนง
          ปี พ.ศ.2523  โรงเรียนได้จัดสร้างอาคารใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ชั้น   สร้างบนที่ดินกรุงเทพมหานคร  จัดซื้อจากอดีตท่านอีหม่ามห์มะห์มุด มะลิ  จำนวน  3  ไร่  4  ตารางวา
          ปี พ.ศ. 2546  เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษา
ปัจจุบันโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนรวม
ทั้งสิ้น  173  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2565)