ฟรี
  • โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
    84 ซ.ประเสริฐสิษฐ์ ถ.สุขุมวิท49/14 ต.คลองตันเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

  • โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
    84 ซ.ประเสริฐสิษฐ์ ถ.สุขุมวิท49/14 ต.คลองตันเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์
 
          “จัดการศึกษามุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาครูมืออาชีพ ชุมชนร่วมพัฒนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 
พันธกิจ
     ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
     ๒. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  
     ๓. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพ  
     ๔. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
     ๕. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียง พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ    
เป้าหมายการจัดการศึกษา
     ๑. นักเรียน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
     ๒. นักเรียนและครู สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  
     ๓. ครู เป็นครูมืออาชีพ
     ๔. โรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
     ๕. นักเรียนและครู  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้มาใช้ในการดำเนินชีวิต