ฟรี
  • โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
    84 ซ.ประเสริฐสิษฐ์ ถ.สุขุมวิท49/14 ต.คลองตันเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

  • โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
    84 ซ.ประเสริฐสิษฐ์ ถ.สุขุมวิท49/14 ต.คลองตันเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลบุคลากร รวมทั้งหมด

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นางสาวอรุณี คงทอง ครู คศ.2
2 นางมนัญชยา ญานะรมย์ ครู คศ.2
3 นางสาวสุมนา สุนทรเวชพงษ์ ครู คศ.2
4 นางสาววกุล พวงยี่โถ ครู คศ.2
5 นายอภิวัฒน์ ชมภูทัศน์ ครู คศ.1
6 นางสาวแสงระวี ศรีรัตน์ ครู คศ.1
7 นางพวงทิพย์ เกษแก้ว นักการภารโรง
8 นายวิมล ไชยกุฉิน นักการภารโรง
9 นางนริศรา สาริเทน นักการภารโรง
10 นายวรวุฒิ คุณวงศ์ นักการภารโรง
11 นายสายยนต์ ลีแก้ว นักการภารโรง
12 นางพิภัทรา เพ็ชรศิริ พี่เลี้ยงเด็ก
13 นางสาวณัฐธยาน์ เดหวัง พี่เลี้ยงเด็ก
14 อิหม่ามอรุณ บุญชม ประธานกรรมการสถานศึกษา
15 คุณประสิทธิ์ รักสลาม คณะกรรมการสถานศึกษา
16 คุณเสน่ห์ ซอหะซัน คณะกรรมการสถานศึกษา
17 คุณสวัสดิ์ วงศ์ปถัมภ์ คณะกรรมการสถานศึกษา
18 คุณเอกราช หวังนุช คณะกรรมการสถานศึกษา
19 คุณสมศรี ออมแก้ว คณะกรรมการสถานศึกษา
20 คุณสมหวัง มะหะหมัด คณะกรรมการสถานศึกษา
21 คุณประสิทธิ์ มะหะหมัด คณะกรรมการสถานศึกษา
22 คุณประเสริฐ นิยม คณะกรรมการสถานศึกษา
23 คุณศุลีพร แสงสุข คณะกรรมการสถานศึกษา
24 คุณสุภิชา รัตนกุล คณะกรรมการสถานศึกษา
25 คุณสมเจต มุ่งหาดี คณะกรรมการสถานศึกษา
26 คุณอนันต์ บัลลังน้อย คณะกรรมการสถานศึกษา
27 นายนิตินัย คล้ายทอง ครูผู้ช่วย
28 ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ เกตุทอง ครูผู้ช่วย
29 นายซอลาฮูดีน เจะยอ ครูผู้ช่วย
30 นายสุเมธพงศ์ จงรักษา ครูผู้ช่วย
31 นางสุริยา วิระฉัตร ครู คศ.2
32 นางสาวสุทธิรัตน์ ฉัตรทิพา ผู้อำนวยการสถานศึกษา
33 นางสาวกาญจนา รอดมณี ครู คศ.2
34 นางสาววิไลภรณ์ เหยื่อกลาง ครู คศ.2
35 นางสาวสุนิสา แซ่โค้ว ครู คศ.1
36 นางสาวกัญญาวีร์ เรืองสุขศรีวงศ์ ครู คศ.1
37 นางสาวทัดดาว บุตรดาพงษ์ ครูผู้ช่วย
38 นางมณีนุช จันทร์ส่อง ธุรการปฏิบัติงาน